หน้าบริษัท

 
รถมินิบัส 24 ที่นั่ง
บริการเส้นทาง อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร-นครพนม
รถตู้ 15 ที่นี่ง
บริการเส้นทางอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ - มุกดาหาร - อุดรธานี
รถปรับอากาศชั้น 1
บริการเส้นทาง สาย 235 อุบลราชธานี - อุดรธานี, สาย 240 ธาตุพนม - สกลนคร , สาย 241 อุบลราชธานี - สกลนคร, สาย 255 อุบลราชธานี - มุกดาหาร , สาย 256 อุบลราชธานี - นครพนม